Általános Szerződési Feltétel

1. Az ÁSZF alkalmazása

Cégadatok:

A szolgáltató neve: CabrillaTeam Kft.

A szolgáltató székhelye: 1162 Budapest, Állás u. 40. (Ügyfeleket nem fogad)

A szolgáltató elérhetősége +36 706043803 +36706043809

A szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 14541139-2-42.

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iiparkamara

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Ormánság út 4.

Email: support@tarhely.eu

 

1.1. A Cabrilla Team Kft. (székhelye: 1162 Budapest, Állás u. 40. , cégjegyzékszáma: 01-09-908538, adószáma: 14541139-2-42, a továbbiakban: „Szállító”) jelen ÁSZF értelmében vállalja, hogy a szerződésben megjelölt szolgáltatást vagy terméket (a továbbiakban: „Áru”) átadja a szerződésben szereplő ügyfélnek (a továbbiakban: „Vevő”)  a kikötött időpontban vagy időszakban. Az ÁSZF értelmében a Vevő arra kötelezett, hogy átvegye az általa rendelt Árut, és annak értékét kifizesse az alapján a számla alapján, amit a Szállító kiállít. A szállításokra és szolgáltatások jelen ÁSZF szabályai vonatkoznak, amennyiben a Szállító és a Vevő között nem történik más írásbeli megállapodás. Akkor is jelen ÁSZF alkalmazandó, ha a Vevő rendelkezik saját feltételekkel a szerződésre vonatkozóan.

 

2. A szállítási szerződés létrejötte és módosítása

2.1. A Vevő írásban adhat le rendelést árajánlat alapján arra a termékre, amelyikre igényt tart. Rendelni lehetőség van faxon, levélben vagy akár e-mailben is. A rendelésnek tartalmaznia kell a kiválasztott Áru típusát, a rendelés tárgyát, cikkszámát, mennyiségét, minőségét, árát és a fizetés meghatározott feltételeit. Ha bármilyen probléma vagy kétség merül fel, a Vevőtől lehet kérni pontosítást.

2.2. Ha a megrendelés összértéke több, mint nettó egymillió forint, a Szállító csak akkor köteles hozzálátni annak teljesítéséhez, ha a Vevő levélben már cégszerű aláírással megerősítette a rendelés tényét.

2.3. A szerződés létrejöttét a visszaigazolás jelenti, a visszaigazolás szerinti tartalommal. A visszaigazolás megtételére van lehetőség faxon, e-mailben vagy levélben.

2.4. A szerződés módosítható, erre a szerződés létrejöttére vonatkozó rendelkezések tartalmazzák az iránymutatást.

2.5. Ha a Vevő a szerződés létrejöttétől számított 5 napon belül mégis eláll a megrendeléstől, kötbér fizetésére kötelezhető, mely a megrendelés nettó értékének 5 százalékát teszi ki. Ha az első 5 napot követően, de még a szállítás előtt áll el a Vevő a szerződéstől, meghiúsulási kötbért kell fizetnie, melynek mértéke a nettó érték 10 százaléka, de ezen felül a Szállító további kárát is meg kell fizetni, amit a kötbér nem fedez, például a beeszerzéssel járó költségek, a beszerzés lemondásával járó költségeket, az így elmaradt hasznot és más, igazolt költségeket, mint például az ügyintézés összege

Amennyiben a Vevő a szerződéstől annak létrejöttét követő 5 napon belül eláll, meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a nettó megrendelési érték 5 %-a. Amennyiben a Vevő a szerződéstől, annak létrejöttét követő 6. naptól a szállítás teljesítéséig áll el, meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a nettó megrendelési érték 10 %-a. Továbbá a Vevő ilyen esetben köteles a Szállító ebből eredő, a kötbér által nem fedezett kárát, így a beszerzéssel vagy annak lemondásával felmerült költségeket, az elmaradt hasznot, valamint a megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeket, így például az ügyintézés költségét megtéríteni. A kártérítés mértéke ugyanakkor nem lehet nagyobb, mint magának a megrendelésnek az értéke. ebben az esetben nem haladhatja meg a megrendelési értéket. A szállítás teljesítését követően a szerződéstől való elállásra a Vevőnek nincs módja.

3. Szállítási határidő

3.1. A Szállító fenntartja a részszállítás jogát.

3.2. A Szállító köteles minden lehetséges módon betartani az előzetes vállalt szállítási határidőt. Amennyiben az előre vállalt időponthoz képest már több mint 15 munkanapja késik a szállítás, bármelyik fél megteheti, hogy eláll a szerződéstől.

3.3. Ha a megrendelésben emblémázás is szerepel, az ajánlatban megadott szállítási határidőt a nyomatterv jóváhagyása utáni naptól kell érteni

4. Átadás-átvétel

4.1. Az Áru átadása, illetve átvétele megtörténhet több helyen is: a Szállító telephelyén, a Szállító által megadott címen vagy a Vevő telephelyén. A szállítási költségek viselését illetően azt kell figyelembe venni, amiben a felek megállapodtak.

4.2. A Vevő kötelessége, hogy az árut még határidőn belül átvegye. Ha ezt nem teszi meg, és a késedelmes átvétel miatt a Szállítónak kára lesz, a Vevő köteles azokat megtéríteni.

4.3. A Vevő felelőssége, hogy mikor átveszi az árut, alaposan megnézze azt, és az ilyen módon észlelhető hibák miatti kifogásait azonnal tegye meg. Ha ez nem történik meg, és a Vevő az átvételkor semmilyen panaszt nem fogalmazott meg, úgy kell venni, hogy a szállítólevélen szereplő tételeket hiánytalanul átadták. Ezt követően a Vevőnek már csak az úgynevezett rejtett hibák felbukkanása esetén lehet kifogása.

5. Árak és fizetési feltételek

5.1. Az árajánlatban szereplő árakat a Szállító köteles tartani, amennyiben az ajánlat megküldését követően azt a Vevő egy héten belül elfogadja. Ez akkor igaz, ha magában az ajánlatban nem szerepelnek ettől eltérő feltételek.

5.2. Az árajánlat csak arra vonatkozik, ami szerepel benne, az ezen kívüli, Vevő által igényelt tételeket a Vevő külön köteles megfizetni (például mintadarab készítése stb.).

5.3. Ha az ajánlatban szereplő ár a devizaárfolyamtól függ, vagy meghatározott devizaárfolyamig érvényes, és a számla kiállításakor az aktuális devizaárfolyam legalább 3 százalékkal magasabb, mint az ajánlatban kikötött, a Szállító a Vevő hozzájárulása nélkül megnövelheti az árat a különbözet összegével. A devizaárfolyam változását a Szállító számlavezető bankjának aktuális eladási árfolyama alapján kell nézni. A számla azon költségei, melyek nem devizában merülnek föl a Szállító oldalán, nem növelhetők meg az említett okok miatt.

5.4. Az átvett Áru ellenértéke abban az időpontban érvényes, ami a számlán fel van tüntetve, a Vevő pedig köteles olyan módon eleget tenni a fizetési kötelezettségeinek, amilyen mód a számlán szerepel.

5.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy

a) a szállítás teljesítését és a számla átvételét követően a Vevő semmilyen feltételt nem fogalmazhat meg a fizetéssel kapcsolatban.

b) a számlával, illetve a szerződéssel kapcsolatos kifogásait csak a fizetési határidőn belül, illetve készpénzes számla esetén az átvételtől nézve 3 munkanapon belül van lehetősége megtenni, írásos formában. Ha a számlával van probléma, a reklamációval azt is vissza kell küldeni.

c) nem lehet reklamálni a számlával kapcsolatban, illetve kötelező azt kiegyenlíteni, ha

 a számlával kapcsolatosan semmilyen formai és tartalmi kifogás nem fogalmazható meg a jogszabályoknak megfelelően, érték szempontjából eleget tesz az előzetesen meghatározott feltételeknek. Nem tartozik ide a szöveg esetleges hibája, pontatlansága, ami utólag módosítható egyoldalú nyilatkozattal.

 felmerül kifogás, de a hiba javítható a szavatossági kötelezettségen belül, és ezt a Szállító vállalja is írásban.

5.6. Ha a fizetés átutalás útján történik, akkor a Szállító bankszámláján történő jóváíráskor tekinthető a kötelezettség teljesítettnek.

5.7. Ha a Vevő nem, fizet a megadott határidőn belül, külön értesítés nélkül is fennáll a késedelembe esés. Ha a Vevő késedelembe esett, a késedelmi kamat évi 20 százalék, amit a Szállító jogosult felszámítani.

5.8. Ha a Szállító kedvezményeket ad az árból  a listaárhoz képest, arra a Vevő csak abban az esetben jogosult, ha a fizetést hiánytalanul teljesíti. Amennyiben a fizetés késedelmes, minden kedvezmény utólag kiszámlázható a Vevőnek.

5.9. Ha a késedelmes fizetés rendszeres, vagy nagyobb mértékű, a Szállítónak joga van a további szállítást megtagadni, illetve módosíthatja a fizetési feltételeket előzetes vagy készpénzes fizetésre.

5.10. Ha részszállítás áll fenn, melynek során a vevő valamelyik részösszeg kifizetésével több mint 8 napot késik, a Szállító megteheti, hogy a tartozás rendezéséig a további szállítást felfüggeszti.

5.11. Amíg az Áru teljes ellenértéke nincs rendezve, az Áru a Szállító tulajdonát képezi. A Vevő az Árut nem jogosult elidegeníteni, megsemmisíteni vagy megterhelni, ezekben az esetekben büntetőjogi felelőssége van. Ha a folyamatban harmadik fél is szerepet kap, a Vevő kötelessége erről tájékoztatni őket, ha a harmadik fél eljárása érinti az Árut, például végrehajtás során.

6. Felelősség

6.1. Az Áruval kapcsolatban a Szállítónak csak azon tulajdonságával kapcsolatosan van felelőssége, melyekről a Vevővel előzetesen, írásban megegyezett, kellő részletességgel.

6.2. Ha az Árut nem rendeltetésszerűen használták, az ebből adódó esetleges károkért, meghibásodásért a Szállító semmilyen felelősséggel nem tartozik. Ez vonatkozik a helytelen tárolásra, raktározásra vagy rongálásra is.

6.3. A Szállító nem vállal felelősséget az Áru késedelmes szállításáért, vagy a szállítás meghiúsulásáért, ha az az ő érdekkörén kívüli hiba miatt következik be

6.4. A Vevőnek tudomásul kell venni, hogy az Áru teljes mennyiségének 1 százalékát meg nem haladó hiba esetén a Szállítót nem terheli felelősség. Ennek oka, hogy a beszerzésre a nemzetközi kereskedelemben kerül sor, és különböző szállítási fázisokon megy keresztül, melyek során megsérülhet, ez azonban nem a Szállító hibája. Emiatt a Szállító javasolja, hogy a Vevő az 1 százalékos hibahatár figyelembevételével határozza meg az Áruból szükséges mennyiséget. Ha a vevő úgy dönt, hogy a pontos mennyiség hibátlan szállítását igényli, köteles ezt előre jelezni írásban, legkésőbb a megrendelés leadásakor. Ha ennél később jelzi ezen igényét, az nem tekinthető érvényesnek. A hibásan leszállított, vagy meg nem érkező Áruért a Vevőnek nem kell fizetni.

6.5. Ha „vis maior” esete áll fenn, a Szállítónak joga van a szállítást ezen időtartamra elhalasztani, avagy a még nem teljesített részekkel kapcsolatosan részben vagy egészben joga van elállni a szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondani azt. Ebben az esetben a Szállítót semmilyen hátrányos jogi felelősség nem terheli. „Vis maior” esete áll fenn akkor, ha háború, természeti katasztrófa, sztrájk vagy egyéb külső körülmény játszik közre, melynek következtében a szerződés teljesítése nehézségekbe ütközik, vagy lehetetlenné válik, és a Szállítónak erre semmilyen szinten nincs befolyása, nem tudja elhárítani. Mindez arra is vonatkozik, ha a nehezítő körülmények a teljesítéshez igénybe vett partnereknél állnak fenn.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Vevőnek tudomásul kell vennie, hogy ha a megrendelést, vagy a megrendelés teljesítését megelőzően nem kér termékmintát vagy nyomatmintát, akkor elfogadja az ezzel járó esetleges kockázatokat. Mintát külön térítés esetén bocsátanak rendelkezésre, de a Szállító és a Vevő között születhet olyan megegyezés, melynek értelmében megrendelés esetén jóváírják a minta költségeit. A termékmintát és nyomatmintát meghatározott határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.

7.2. Mindkét fél vállalja, hogy bizalmasan kezelik azokat az információkat, melyek a kereskedelemmel és műszaki paraméterekkel kapcsolatosak – ez főleg az Áru ellenértékére és tulajdonságaira vonatkozik. Tudomásul veszik továbbá, hogy harmadik személynek nem adhatják ki ezeket az információkat, különösen a másik fél konkurenciájának nem. A titoktartási kötelezettség teljesítésével kapcsolatban a felek felelősek azért, hogy az alkalmazottak se adjanak ki illetékteleneknek információkat.

7.3. A Szállítónak joga van ahhoz, hogy a Vevőt a hirdetéseiben feltüntesse kapcsolatként, kivétel, ha a Vevő ezt írásban kifejezetten megtiltja.

7.4. A Szállító köteles a jelen ÁSZF-t és annak esetleges módosításait közzétenni a hivatalos honlapján (www.1001reklamajandek.hu).

7.5. Technikai okok miatt előfordulhat, hogy a megrendelésben meghatározott Áru mennyiségénél legfeljebb 5 százalékkal alacsonyabb mennyiség kerül kiszállításra és kiszámlázásra, ennyi megengedett.

7.6. A termékek kis mértékben eltérhetnek a katalógusban megjelenített, vagy a korábban szállított termékektől a színt, a méretet és a kidolgozást illetően.

7.7. A kért emblémázási színeket csak megközelítőleg tudjuk teljesíteni, mert az emblémázás során különböző alapanyagokra és alapszínekre nyomtatunk.

7.8. Ha a termék törött, sérült vagy egyéb hiba merül föl, azt a Vevőnek nem kell kifizetni, de a Szállító nem köteles azokat saját költségén pótolni, mert kis darabszám esetén magas költségek merülhetnek föl az emblémázás és a szállítás tekintetében egyaránt.

7.9. Jelen ÁSZF-et a Szállító bármikor egyoldalúan módosíthatja, viszont a korábban megkötött szerződések esetében a szerződéskötéskor aktuális ÁSZF lesz érvényes.

7.10. Ha a Vevő bármilyen terméket megrendel a Szállítótól, azzal nyilatkozik arról, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, és magára nézve kötelezőnek tartja.

7.11. Ha az üzleti kapcsolat során bármilyen vita, konfliktus fölmerül, a feleknek meg kell próbálniuk azokat békés úton, tárgyalással rendezni. Ha ez a módszer nem hoz eredményt, a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá, hatáskörtől függően. Ha olyan kérdés merül föl, melyet jelen ÁSZF nem szabályoz, a magyar jog szabályainak megfelelően kell eljárni.

7.13. A jelen ÁSZF hatálybelépésének dátuma 2016. Augusztus 1. Az ezen dátum után kötött szerződésekre a jelen ÁSZF lesz érvényes. 

Budapest, 2016. Augusztus 1.